Uitleg SBR (btw-aangifte) statussen

Aanlevering

Code 100
Einde Nee
Status Aanleveren gelukt
Uitleg Het bericht is succesvol ontvangen door Digipoort en zal worden verwerkt. De aanleverservice heeft een uniek kenmerk teruggegeven, waarmee de verzender de status van het bericht kan opvragen bij de statusinformatieservice.
Actie (Er is geen aanvullende actie nodig.)

Code 105
Einde Nee
Status Aanleverproces gestart
Uitleg De verzender levert het bericht aan en Digipoort controleert of het SOAP bericht voldoet aan de koppelvlakspecificaties. Als Digipoort hier fouten in constateert zal het bericht niet geaccepteerd worden en geeft de aanleverservice een foutcode terug.
Actie (Er is geen aanvullende actie nodig.)

Code 110
Einde Nee
Status Aanleverproces wordt aangeboden
Uitleg Digipoort start met de interne verwerking van het bericht en zal de verdere processtappen uitvoeren. Deze status volgt altijd op status 100.
Actie (Er is geen aanvullende actie nodig.)

Authenticatie verzender

Code 200
Einde Nee
Status Authenticatie (verzender) gelukt
Uitleg Digipoort heeft de identiteit en machtiging van de verzender vast kunnen stellen bij een externe partij aan de hand van het certificaat en zal het bericht verder verwerken.
(Authenticatie is een optionele stap die slechts bij sommige berichtsoorten wordt uitgevoerd.)
Actie (Er is geen aanvullende actie nodig.)

Code 210
Einde Ja
Status Authenticatie (verzender) niet gelukt
Uitleg De verzender is niet gemachtigd om het bericht te verzenden.
Digipoort kan het bericht niet verder verwerken. Het verzendproces is beëindigd.
(Authenticatie is een optionele stap.)
Actie De verzender zal in de verzendsoftware (adapter) het meegezonden certificaat moeten controleren. Daarbij kan de verzender contact opnemen met het Logius Servicecentrum voor ondersteuning. Daarna kan de verzender het bericht nogmaals aanleveren aan Digipoort.

Code 230
Einde Ja
Status Technisch probleem bij de Autorisatie Service Provider (AuSP)
Uitleg Digipoort kon niet bij de derde partij controleren of de verzender gemachtigd is het bericht te verzenden. Digipoort kan het bericht niet verder verwerken. Het verzendproces is beëindigd.
(Authenticatie is een optionele stap)
Actie De verzender neemt contact op met het Logius Servicecentrum en stemt af wanneer het bericht opnieuw verzonden kan worden.

Validatie door Digipoort

Code 301
Einde Nee
Status Validatie (bericht) gelukt
Uitleg Digipoort heeft gecontroleerd of het bericht voldoet aan de standaard van het soort bericht. De structuur van het bericht en het formaat van de elementen zijn in orde en Digipoort zal het bericht verder verwerken. Let op dat Digipoort alleen de vorm van het bericht controleert en niet de inhoud.
Actie (Er is geen aanvullende actie nodig.)

Code 311
Einde Ja
Status Validatie (bericht) niet gelukt
Uitleg Het inhoudelijke bericht voldoet niet aan de actuele standaard. Dit komt doordat de structuur van het bericht of het formaat van de elementen niet overeenkomen met de specificaties van de ondersteunde versies van de berichtstandaarden of taxonomieën, het verzendproces is daarom beëindigd.

Mogelijk oorzaak: een ongeldig BTW nummer bij uw CRM relatie.

Actie De verzender past de structuur aan volgens de actuele berichtstandaarden of taxonomieën en zendt het bericht nogmaals via Digipoort.

Pas het BTW nummer aan bij uw CRM klant conform de volgende eisen: het nummer is nummeriek, geen letters of landcode gebruiken en maximaal 12 tekens lang!

Code 321
Einde Ja
Status Technisch probleem bij validatie
Uitleg Digipoort kon het bericht door een intern probleem niet valideren. Het verzendproces is beëindigd.
Actie De verzender neemt contact op met het Logius Servicecentrum en stemt af wanneer het bericht opnieuw verzonden kan worden.

Aflevering aan ontvanger

Code 400
Einde Ja / Nee
Status Afleveren uitvragende partij gelukt
Uitleg Digipoort heeft het bericht succesvol afgeleverd bij de ontvanger (=uitvragende partij). Het verzendproces is klaar.

Let op dat dit het moment is dat de ontvanger het bericht daadwerkelijk ontvangen en geaccepteerd heeft. Het tijdstip dat bij deze status hoort dient als startpunt voor vervolg van het bovenliggende proces.

Actie De verzender kan het bericht als ontvangen beschouwen en eventuele vervolgacties in het bovenliggende proces opstarten. De ontvanger dient het bericht inhoudelijk verder af te handelen.

Code 405
Einde Nee
Status Afleveren naar uitvragende partij bezig…
Uitleg Digipoort probeert het bericht voor de eerste keer af te leveren bij de ontvanger, maar heeft nog geen bevestiging van ontvangst teruggekregen. Deze status kan optreden, doordat:  1. het bericht technisch niet aangeleverd kan worden, of 2. het bericht wel aangeleverd is maar de ontvanger nog geen afleverbevestiging heeft teruggestuurd aan Digipoort.
Ad. 1.: Digipoort zal overgaan naar status 420 en op basis van een retry schema proberen het bericht nogmaals af te leveren. Zie status 420 voor een uitleg van het retry schema.
Ad. 2.: Deze situatie treedt alleen op bij aflevering aan overheidsorganisaties via het ebMS-koppelvlak. Dit koppelvlak is asynchroon waardoor de ontvanger de mogelijkheid heeft het bericht eerst inhoudelijk te controleren voordat deze de afleverbevestiging terugstuurt. Let op dat er in dit geval een probleem bij de ontvanger op kan treden, waardoor deze nooit de afleverbevesting (of foutmelding) terug kan sturen. Het bericht blijft in dat geval in status 405 ‘hangen’.
Actie In principe is er geen actie vereist. Digipoort zal zelfstandig proberen het bericht alsnog af te leveren. 

Is het bovenliggende proces tijdgebonden, dan kan de verzender contact opnemen met de ontvanger om de consequenties van de vertraagde aflevering af te stemmen. Blijft het bericht langer dan 4 uur in status 405 dan dient de verzender contact op te nemen met de ontvanger, om na te gaan of het bericht wel is ontvangen en waarom er technisch geen afleverbevestiging is gestuurd.

Code 410
Einde Ja
Status Afleveren uitvragende partij niet gelukt
Uitleg Er is een fout binnen Digipoort opgetreden, waardoor het bericht niet afgeleverd kon worden bij de ontvanger, of het bericht voldeed niet aan de koppelvlakspecificaties van de afleverservice van de ontvangende (/uitvragende) partij. In het laatste geval zal de ontvanger de foutcode AFO100 teruggeven aan Digipoort. Het verzendproces is beëindigd.
Actie De verzender neemt contact op met het Logius Servicecentrum en stemt af wanneer het bericht opnieuw verzonden kan worden.

Daarnaast is het verstandig als de verzender de ontvanger op de hoogte stelt van de situatie, als deze op het bericht zit te wachten voor het vervolg van het bovenliggende proces.

Code 420
Einde Ja
Status Technisch probleem bij de afleverservice van de uitvragende partij
Uitleg Digipoort kon het bericht niet direct afleveren bij de ontvanger en probeert dit een aantal malen opnieuw volgens een retry schema, of de ontvanger heeft het inhoudelijke bericht afgekeurd. Deze status volgt op status 405. Bij status 420 stuurt Digipoort automatisch een email naar het technisch beheer van de ontvanger, zodat deze op de hoogte is van het probleem.

Retry Schema WUS (en SOAP2008): Digipoort zal 72 uur lang ieder uur proberen het bericht af te leveren. Waarbij strikt genomen de eerste poging onder status 405 plaatsvindt en de overige 71 pogingen onder status 420. Let op dat een bericht aan een bedrijf dus tot 72 uur vertraging kan oplopen als deze niet direct kan worden afgeleverd. Retry Schema ebMS: Digipoort voert 3 retry sets uit, met in iedere set 5 retries. Tussen iedere retry zit 3 seconden en tussen iedere set zit 5 minuten. Let op dat een bericht aan een overheid dus tot ruim 15 minuten vertraging op kan lopen als deze niet direct kan worden afgeleverd.

Wanneer de ontvanger het inhoudelijke bericht afkeurt, dan geeft deze een foutcode AFO400 terug met daarin de reden van afkeuring. De foutcode en aanvullende informatie wordt in de status 420 teruggegeven aan de verzender.

Actie De verzender neemt contact op met de ontvanger om na te gaan waarom het bericht niet kan worden ontvangen en stemt eventueel de consequenties van de vertraagde aflevering af.

Code 425
Einde Ja
Status Maximaal aantal afleverpogingen bereikt.
Uitleg Digipoort kon het bericht technisch niet afleveren, ook niet na het maximaal aantal afleverpogingen van het retry schema. Het verzendproces is beëindigd. Deze status volgt op status 420.
Actie De verzender neemt contact op met de ontvanger om na te gaan waarom het bericht niet kan worden ontvangen en stemt de consequenties van af voor het bovenliggende proces.

Validatie door ontvanger

Code 500
Einde Ja
Status Validatie (bericht) bij uitvragende partij gelukt
Uitleg De ontvanger heeft het bericht gecontroleerd op vorm en inhoud en kan het bericht verder verwerken.
(Validatie door de ontvanger is optioneel en kan alleen voorkomen bij een aflevering aan een overheidsorganisatie / ebMS koppelvlak.)
Actie (Er is geen aanvullende actie nodig.)

Code 510
Einde Ja
Status Validatie (bericht) bij uitvragende partij niet gelukt
Uitleg De ontvanger heeft het bericht inhoudelijk afgekeurd. In de statusomschrijving is een uitleg opgenomen van de afkeuring. Het verzendproces is beëindigd.

(Validatie door de ontvanger is optioneel en kan alleen voorkomen bij een aflevering aan een overheidsorganisatie / ebMS koppelvlak.)

Actie De verzender neemt contact op met de ontvanger om na te gaan waarom het bericht was afgekeurd.